Բնական թվերի գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Դասարանական առաջադրանքներ

1․ Գտե՛ք առաջին երեք կարգային միավորների գումարը։11×11=220

2 Գտե՛ք ամենամեծ եռանիշ թվի և ամենափոքր քառանիշ թվի գումարը։

3Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը՝ հաշվել առավել հարմար եղանակով։

 • 150+200+250
 • 796+100+4+250
 • 38000+6550+2000 

4․ Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

 • 39+13+87
 • 196+17+283
 • 1032+968+255

5. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։ 

 • 64+18+36
 • 393+8+92+107
 • 2059+2311+441+689+14

6․ Մեքենան առաջին օրն անցել է 115կմ, երկրորդ օրը՝ 15կմ-ով ավելի։ Երրորդ օրը մեքենան անցել է 10կմ-ով ավելի, քան առաջին երկու օրում։ Ընդամենը քանի՞ կիլոմետր է անցել մեքենան երեք օրում։

7․Հինգ միանման աթոռակներն արժեն 18000 դրամ։ Ինչքա՞ն պետք է վճարել 12 այդպիսի աթոռակների համար։

Տնային առաջադրանքներ

1 Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ երկնիշ թվի գումարը։

2․ Գրե՛ք որևէ երկու եռանիշ թիվ, որոնց գումարը եռանիշ է, և երկու եռանիշ թիվ, որոնց գումարը քառանիշ է։

3․ Կիրառելով գումարման տեղափոխական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով։

 • 6480+224+500+20 
 • 12000+6214+8000
 • 7480+364+500+20

4․ Կիրառելով գումարման զուգորդական օրենքից՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։

 • 57+60+40
 • 101+999+1001
 • 333+6667+1992

5. Կիրառելով գումարման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները՝ հաշվեք առավել հարմար եղանակով։ 

 • 276+9+24+91
 • 1035+49+465+101
 • 654+17+346+250+750

Seasons and Weather

Seasons and Weather

There are four seasons in a year. They are spring, summer, autumn,
winter. Every season is beautiful and pleasant in its own way.
Winter is the coldest season in the year. Summer is the hottest season.
Spring is warmer than winter, but colder than summer. Autumn is also
colder than summer, but its warmer than winter.
Every season is good in its own way. There is much snow in winter. In
spring we enjoy the green leaves and grass and the first flowers. The sun
shines brighter and the days become longer. Summer is the hottest season.
Autumn comes after summer. It brings rains and cold weather. The leaves
are red, green and yellow and they fall down from the trees.

Let’s think about….

• Which is the best season in your native town?
• Why do children like winter and summer best of all?

• Describe your favourite season.
• Describe your favourite weather.

ENGLISH WEATHER
The weather in England is very changeable. A fine morning can
change into a wet afternoon and evening. And a nasty morning can change
to a fine afternoon. That is why it is natural for the English to use the
comparison “as changeable as the weather” of a person who often changes
his opinion about something. The English often say: “Other countries
have climate, in England we have weather”.
The English also say that they have three variants of weather: when it
rains in the morning, when it rains in the afternoon or when it rains all
day long.
The weather is the favourite conversational topic in England. When
two Englishmen meet, their first words will be: “How do you do?” or
“How are you?” And after the reply: “Very well, thank you, how are
you?” the next remark to be about the weather.
The best time of the year in England is spring though it rains in spring
too.
The two worst months in Britain are January and February. They are
cold, damp and unpleasant. The best place in the world then is at home by
the big fire.
Summer months are rather cool and there can be a lot of rainy days.
So most people who look forward to summer holidays plan to go abroad
for the summer. The most unpleasant aspect of English weather is fog and
smog, especially in London. Cars move along slowly. People cannot see
each other. They walk along the houses touching them with their hands
not to lose their way.

Լրացուցիչ առաջադրանքներ՝ տանը

Complete the diologue below
What is the weather like?
A. It’s often very sunny in my country.
B. We have a lot of sunshine in my country, too.
A. In winter it’s quite icy.
B. We have a lot of_________________

A. In the morning, it’s____________ and cold.
B. Yes, we have a lot of frost, too.
A. In autumn it’s often rainy.
B. We often have a lot of 
____________too.
A. And sometimes it’s very _____________.

A. But it isn’t often foggy.
B. No, we don’t have much ______________.
A. Today, it’s just __
________________.
B. Yes, there are a lot of grey clouds in my country, too.

• Write a short story “My favourite season”

Մարմիններն ու նյութերը մեր շրջապատում

Նայենք մեր շուրջը և կտեսնենք բազմաթիվ իրեր՝ աթոռ, սեղան, գիրք, մատիտ, խնձոր, բաժակ, համակարգիչ, ավտոմեքենա, ծառ և այլն: Այդ բոլորը մարմիններ են: Մարմիններ են նաև Երկիր մոլորակը, գիշերային երկնքում փայլա­տակող աստղերը, մեզ ջերմացնող Արեգակը, կենդա­նիները, բույսերը: Համեմատելով մարմինները՝ կարե­լի է պարզել դրանց միջև եղած նմանություններն ու տարբերությունները:

Բոլոր մարմինները կազմված կամ պատրաստված են նյութերից:
Նյութերը բազմաթիվ են: Դրանք տարբերվում են համով, հոտով, վիճակով, գույնով, այրվելու, ջրում լուծվելու և այլ հատկություններով:
Երկաթը, ոսկին, պղինձը, թուղթը, ջուրը, ապա­կին, ռետինը նյութեր են: Իսկ ահա մեխը, մատանին, գավաթը, տետրը, բաժակը, աթոռը, գնդակը, սառույցը մարմիններ են, որոնք պատրաստ­ված կամ կազմված են վերը նշված կամ այլ նյութերից: Այն թեթև գազը, որով լցված են օդում ճախրող փուչիկները, նույնպես նյութ է: Ինքը՝ փուչիկը, պատ­րաստված է մեկ այլ նյութից՝ ռետինից: Ռետինից պատրաստում են նաև ավտոդողեր և այլ իրեր:
Միևնույն նյութից կարելի է պատրաստել տարբեր իրեր։ Այսպես՝ երկաթից պատրաստում են մեխ, մուրճ, կացին, ապակուց՝ բաժակ, փորձանոթ, ալյումինից՝ հաղորդալար, սպասք, աթոռ, սեղան, փայտից՝ աթոռ, նստարան, գրատախտակ և այլն։
Կարելի է նաև նույն տեսակի առարկաներ պատ­րաստել տարբեր նյութերից։ Օրինակ՝ քանոն կարելի է պատրաստել փայտից, երկաթից, ալյումինից և այլ նյութերից։
Մարմինը կարող է պատրաստված կամ կազմված լի­նել ինչպես մեկ, այնպես էլ մի քանի նյութերից:
Նյութերը բաժանվում են երկու խմբի  օրգանական և անօրգանական։
Օրգանական նյութերը  գերակշռող են բուսական և կենդանական աշխարհներում: Օրինակ՝ բուսական յուղը, կենդանական ճարպերը, շաքարը և այլն։ Օրգանական նյութեր ստա­նում ենք նաև արհեստական ճանապարհով: Օրինակ՝ դեղանյութերը, ներկանյութերը և այլն։ Արհեստական օրգանական նյութերի օգտագոր­ծումը հնարավորություն է տալիս խնայելու որոշ նյու­թերի բնական պաշարները։ Օրինակ՝ ճկազանգվածից պատրաստված սեղանը փոխարինում է փայտե սեղա­նին, արհեստական մորթին՝ բնական մորթուն և այլն։
Մյուս բոլոր նյութերը, որոնք չունեն օրգանական ծա­գում, անօրգանական են: Օրինակ՝ օդը, ջուրը, քարը, ավազը, կավը, կերակրի աղը, ոսկին, երկաթը և այլն։

Հարց 1

Սյունակում լրացրեք տանը, դպրոցում, բակում հանդիպող ձեզ ծանոթ մարմինները և նյութերը՝

ՄարմիններՆյութեր
 աթոռ, սեղան, գիրք, մատիտ, խնձոր, բաժակ, համակարգիչ, ավտոմեքենա, ծառհամով, հոտով, վիճակով, գույնով, այրվելու, ջրում, լուծվելու
  

Հարց 2

Թվարկե՛ք երկու  նյութ, որոնցից  կարելի է պատրաստել բաժակ, քանոն : բաժակ-ապկի, պլաստիկ քանոն-երկաթից,

Հարց  3

Թվարկե՛ք երեք առարկա, որոնք  կարելի է ապակուց պատրաստել: քանոն – փայտից, երկաթից, ալյումինից բաժակ-

Ինչ է բնությունը

Բնությունն ամբողջ նյութական աշխարհն է: Այն բաղկացած է կենդանի և անկենդան բաղա­դրիչներից: Բույսերը և բոլոր կենդանի օրգանիզմնե­րը՝ ներառյալ մարդը, կենդանի բնության մարմիններ են: Արեգակը, մոլորակները, աստղերը, քարը, գրիչը, քանոնը և այլն անկենդան բնության մարմիններ են։

Ի տարբերություն մյուս կենդանիների՝ մարդն օժտված է բանականությամբ և բնության բարիքնե­րը կարողանում է տնօրինել ըստ իր նպատակների։ Այդ պատճառով բնության վերաբերյալ գիտելիքնե­րը մեծ դեր ունեն մարդու կյանքում՝ առաջին հերթին բնությունը պահպանելու նպատակով: Բնությունը ուսումնասիրվում է տարբեր գիտությունների կողմից: Բնությունն ուսումնասիրող գիտությունների խումբը կոչվում է բնագիտություն:

Բնության մեջ մշտապես կատարվում են բազմապի­սի փոփոխություններ: Երկնքում իր դիրքն է փոխում Լուսինը, կայծակն է փայլատակում, անձրև է տեղում, երբեմն անձրևից հետո ծիածանն է հայտնվում, հա­տակին թափված ջուրն է գոլորշանում, ժանգոտում է երկաթե մեխը: Այս փոփոխությունները բնության երևույթներ են:

Բնության յուրաքանչյուր երևույթ ունի իր առաջաց­ման պատճառները և առաջացնում է իր հետևանքնե­րը: Օրինակ՝ ցերեկվա և գիշերվա հերթափոխության պատճառը Երկրի պտույտն է իր առանցքի շուրջ, իսկ տարվա եղանակների փոփոխությունները հետևանք են Արեգակի նկատմամբ Երկրի դիրքի փոփոխության: Մարմինների ցած ընկնելու պատճառը Երկրի ձգողու­թյունն է: Քամու առաջացման պատճառներից է օդի անհավասարաչափ տաքացումը: Օդի ջերմաստի­ճանի իջնելու պատճառով ձմռանը ջուրը սառչում է: Գարնանը ձնհալը օդի ջերմաստիճանի բարձրանալու հետևանք է: Այս օրինակները միաժամանակ հաստա­տում են, որ բնության երևույթները փոխադարձաբար կապված են:

Ուսումնասիրելով «Բնագի­տություն» առարկան՝ դուք պատկերացում կկազմեք բնության զանազան երևույթների և դրանց առաջաց­ման պատճառների մասին, կարևոր տեղեկություններ կստանաք Տիեզերքի, Երկրի կառուցվածքի, բուսա­կան և կենդանական աշխարհների, մթնոլորտի, ջրո­լորտի և այլնի վերաբերյալ:

Առաջադրանք

 1. Նկարագրեք որևէ երևույթ և նշեք դրա առաջացման պատճառներն ու առաջացրած հետևանքները։
водопад+Трчкан
 1. Ըստ դասանյութում բերված նկարների՝ աղյուսակում գրեք կենդանի և անկենդան բնության մարմինների անուններ:
Կենդանի բնության մարմիններԱնկենդան բնության մարմիններ

ծիտ քար

աղվես ջուր

ծառ խոտ

նապաստակ քամի

The magic paintbrush

Rose loved drawing. She was very poor and didn’t have pens
or pencils. She drew pictures in the sand with sticks. One
day, an old woman saw Rose and said, ‘Hello! Here’s a
paintbrush and some paper for you.’
‘Thank you!’ smiled Rose. She was so happy. ‘Hmmm, what
can I paint?’ she thought. She looked around and saw a duck on the pond. ‘I know! I’ll
paint a duck!’
So she did. Suddenly, the duck flew off the paper and onto the pond. ‘Wow!’ she said. ‘A
magic paintbrush!’
Rose was a very kind girl and she painted pictures for everyone in her village. She
painted a cow for the farmer, pencils for the teacher and toys for all the children.
The king heard about the magic paintbrush and sent a soldier to find Rose. ‘Come with
me,’ said the soldier. ‘The king wants you to paint some money for him.’
‘But he’s already rich,’ said Rose. ‘I only paint to help poor people.’
But the nasty soldier took Rose to the king. ‘Paint me a tree with lots of money on it,’
he shouted.
Rose was brave and said, ‘No!’ So the king sent her to prison. But Rose painted a key
for the door and a horse to help her escape. The king chased after her. So she painted
a big hole, and splat! The king fell in.
Today, Rose only uses her magic paintbrush to help people who really, really need
help.

thought -մտացեց

Մաթեմատիկայի ստուգատես

Անուն – Միլենա
Ազգանուն- Մարտիրոսյան
Դասարան-4-2
Դպրոց-Հյուսիսային դպրոց
milena.m@mskh.am1.Ո՞րն է այն հնգանիշ թիվը, որի տասնավորը 2 է, հարյուրավորը՝ 3, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 4։
1) 44324
2)4324
3) 44234
4)32444

2․Ո՞ր շարքի թվերն են դասավորված նվազման  կարգով:
1) 2466, 5159, 8427, 8436
2) 8427, 6436, 2466, 5159
3) 8427, 6436, 5159, 2466
4) 2466, 8427, 6436, 5159

3. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի գումարը, եթե գումարելիներից մեկը մեծացնենք  30-ով, իսկ մյուսը թողնենք նույնը:
1) կմեծանա 30 անգամ
2) կփոքրանա 30 անգամ
3) կփոքրանա 30-ով
4) կմեծանա 30-ով

4․ 7580 < 75*0 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ի՞նչ ամենամեծ թվանշան կարող ենք տեղադրել, որ անհավասարությունը ճիշտ լինի։
1)5
2)9
3)8
4)3

5․ Գտի՛ր 35 թվի 5/7 մասը:
1) 57
2) 5
3)49
4) 25

6․ Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է  4ժ30ր րոպեներով։

1) 126ր
2) 270ր
3) 430ր
4) 24030ր

7. Նկարում պատկերի ո՞ր մասն է ներկված կանաչ գույնով:

Captionless Image

1)6/12
2)12/6
3)6/6
4)1/6

8․ Քանի՞  գրամ է 7/100 կիլոգրամը։
1) 70
2) 7100
3) 700000
4) 17

9․Հաշվիր ամենամեծ քառանիշ և ամենամեծ եռանիշ թվերի տարբերությունը։
1) 9000
2)9999
3)10999
4)1

10․ Գտի՛ր  6534  թիվը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:
1) 0
2) 34
3) 534
4) 4


11. Ըստ օրինաչափության գտի՛ր տրված հաջորդականության հաջորդ անդամը՝  2, 3, 5, 8, 13,_21__

12. Հաշվի՛ր  15 · (105 − 350 : 7) արտահայտության արժեքը։ 825

13. AB հատվածի երկարությունը 21 սմ է, AC հատվածը՝ 7 սմ (տե՛ս նկարը) : Գտի՛ր CB հատվածի երկարությունը:

14սմ

Captionless Image

14. Տուփում կա 10 կանաչ, 5 դեղին և 5 կարմիր մատիտ։ Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել տուփից, համոզված լինելու համար, որ դրանցից գոնե մեկը կարմիր է։

16 մատիտ

15. Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը  33 դմ  է։ Որքա՞ն է այդ եռանկյան կողմի երկարությունը։

11դմ

16. Այգում կա 45 ծառ։ Դրանց 3/5 մասը ծիրանենի է, իսկ մնացածը՝ դեղձենի։ Քանի՞ դեղձենի կա այգում։

18 դեղձենի

17. Երեք իրար հաջորդող բնական կենտ թվերի գումարը 321  է։ Որո՞նք են այդ թվերը։

105, 107, 109

Ագռավ

Առաջադրանք 1

Կարդա´ տեքստը և կատարի´ր առաջադրանքը:

Ագռավ

Ագռավները շատ խելացի թռչուններ են, բայց մարդիկ նրանց այդքան էլ չեն սիրում: Եվ դա իր պատճառն ունի:
Այս թռչունները գողանում են մարդկանց իրերը: Կարող են նաև հարձակվել տնային կենդանիների վրա և
փչացնել այգիների բերքը
Ագռավները շատ խելացի թռչուններ են: Նրանք կարող են սնունդ ձեռք բերելու համար հետաքրքիր միջոցներ
գտնել։ Օրինակ՝ ընկույզ կոտրելու համար նրանք թռչում են բարձր և այնտեղից ընկույզը գցելով գետնին՝
կոտրում, ուտում են։ Իսկ մեծ քաղաքներում ագռավները ընկույզը նետում են խաչմերուկներում, որտեղ դրանք
մեքենաների անիվներ տակ կոտրվում են: Ագռավները սպասում են կարմիր լույսին, որ մեքենաները կանգնեն, և
իրենք կարողանան ընկույզն ուտել։
Ագռավները սարերում մարդկանց վրա մեծ քարեր են գլորում, որպեսզի մարդիկ հեռանան իրենց բներից:
Ագռավները կարող են բառեր ասել։ Տարբեր կռկռոցներով կարող են նաև տեղեկացնել իրենց ընդհանուր
հավաքների, սպառնացող վտանգների կամ սննդի մասին։
Ագռավները միասեր թռչուններ են: Եվ երբ նրանք ընտրում են իրենց զույգին, ամբողջ կյանքն անցկացնում են
նրա հետ, և զույգի մահից հետո նոր զույգ չեն փնտրում:
Կան նաև սպիտակ ագռավներ։ Սակայն նրանք արագ ոչնչանում են։ Սպիտակ գույնը թույլ չի տալիս ազատ և
արդյունավետ որս անել կամ թաքնվել գիշատիչներից:
Առաջադրանք

 1. Տեքստից դո´ւրս գրիր մեկ պատճառ, որի համար մարդիկ կարող են չսիրել ագռավներին:

  Մարդիկ ագռավներին այդքան էլ չեն սիրում, քանի որ նրանք գողանում են մարդկանց իրերը:
 2. Տեքստից դո´ւրս գրիր ագռավի՝ ընկույզ կոտրելու մեկ օրինակ:

  Ընկույզ կոտրելու համար նրանք թռչում են բարձր և այնտեղից ընկույզը գցելով գետնին՝ կոտրում,
  ուտում են:
 3. Տեքստից դո՛ւրս գրիր՝ ի՞նչ են անում ագռավները, երբ սարերում մարդիկ մոտենում են նրանց բներին:

  Ագռավները սարերում մարդկանց վրա մեծ քարեր են գլորում, որպեսզի մարդիկ հեռանան իրենց
  բներից:
 4. Ընդգծի´ր սխալ պատասխանը։

Ագռավներն իրենց զույգի մահից հետո նոր զույգ են ընտրում,
 Ագռավներն իրենց ընկերոջ մահից հետո նոր զույգ չեն ընտրում:

 1. Ընդգծի´ր ճիշտ պատասխանը։
   Սպիտակ ագռավները ոչնչանում են, որովհետև մարդիկ նրանց որսում են:
   Սպիտակ ագռավները ժամանակի ընթացքում սևանում են:
  Սպիտակ ագռավները ոչնչանում են, որովհետև գույնի պատճառով չեն կարողանում թաքնվել
  թշնամիներից:

   Սպիտակ ագռավներ չեն լինում:
 2. Գրի´ր՝ ի՞նչ նոր բան իմացար ագռավների մասին:

  Իմացա, որ ագռավները ընկույզները կոտրելու համար դրանք նետում են մեքենաների տակ, կամ շատ
  բարձրից գետնին են գցում։ Իմացա, որ նրանք շատ խելացի են եւ իրենց կարողանում են պաշտպանել
  տարբեր ձեւերով։ Նրանք նաեւ կարողանում են իրար հետ շփվել։ Իմացա նաեւ, որ կան սպիտակ
  ագռավներ:
 3. Գրի´ր կապույտ ներկված բառերի հականիշները։
  շատ-քիչ
  բարձր-ցածր
  մեծ-փոքր
  արագ-դանդաղ
 4. Գրի´ր տեքստում հոգնակի թվով գործածված 2 բառ:
  ագռավներ
  մարդիկ
 5. Ըստ տեքստի՝ ագռավներն ինչպիսի՞ն են: Գրի՛ր 2 բառ։
  Հնարամիտ
  հավատարիմ
 6. Ընդգծի´ր ճիշտ պատասխանը։ «Թռչել», «ուտել» բառերը ցույց են տալիս.
   առարկա,
   թիվ,
   հատկանիշ
  գործողություն:

Նեմոն և իր ընկերը

Մենք՝ ընտանիքով գնացել էինք Իսպանիայի Վալենսիա քաղաքը: Այնտեղ մի մեծ ակվարիում կա: Մենք այցելեցինք այնտեղ և ես տեսա օվկիանոսների ու ծովերի բոլոր տեսակի ձկներին:
Եվ հանկարծ ես հանդիպեցի Նեմոյին: Ապակու ետևից նա մոտեցավ ինձ: Ինձ թվաց նա տխուր էր և փնտրում էր իր ընկերոջը, որովհետև անհանգիստ այս ու այն կողմ էր նայում: Ես խոստացա իրեն գտնել նրան: Ես շատ փնտրելուց հետո գտա իր ընկերոջը ու ձեռքով ուղղություն տվեցի, որ գնա Նեմոյի մոտ: Նրանք գտան իրար և իրենց պոչիկները թափահարելով` ինձ շնորհակալություն հայտնեցին: Ես շատ ուրախ ու երջանիկ վերադարձա այնտեղից: